pil
Hans Nielsen
Ane Kirstine Nielsen
Christian Ludvig Krüger
(Ca. 1803-1855)
Maren Hansdatter
(Ca. 1789-1857)
Hans Nielsen
(1823-1907)
Christine Krüger
(1827-1882)
Emma Juliane Mathilde Nielsen
(1855-1897)

 

Familie

Emma Juliane Mathilde Nielsen

  • Født: 2-8-1855, Århus Domsogn, Hasle, Århus
  • Døbt: 18-5-1856
  • Død: 16-5-1897, Viby, Ning, Århus i en alder af 41 år
  • Begravet: 21-5-1897, Århus Domsogn, Hasle, Århus

punkttegn   Dødsårsag: Selvmord ved selvforbrænding ved Petroleum.

Billede

punkttegn  Notater:

Ved sin død boede Emma i Mejlgade 41 i Århus og var ugift vaskeribestyrerinde. Anmærkning i kirkebogen ved død: Selvmorderske ved Selvforbrænding ved Petroleum.

Emmas selvmord blev omtalt i flere af landets aviser. Herunder er tre af dem renskrevet:

Social-Demokraten (1874-1959), 18/5 1897, side 1:
En Kvinde
levende brændt.
--
I søndags er der i Marselisborg
Skov ved Aarhus foregaaet en uhygge-
lig Begivenhed, idet en velhavende ugift
40-aarig Kvinde, Søster til Cyklefabri-
kant Nielsen i Aarhus, har hældt
Petroleum over sit Tøj og derpaa
stukket Ild paa det. Et Par Herrer
fandt hende i en skrækkelig tilredt For-
fatning.
Vi modtog i Gaar følgende Pri-
vattelegram om Begivenheden:
Aarhus, den 17. Maj. Det er
givet, at den brændte Kvinde har be-
gaaet Selvmordet i et Anfald af Sinds-
forvirring. Da man fandt hende, var
Legemet forkullet, kun Ansigtet var
uskadt. Fra Munden løb Blod, da hun
af Smærte rimeligvis har bidt Tungen
over. Nogle Dage før Selvmordet havde
hun taget sig til Hovedet og sagt, at
der gik nok noget løs herinde. Hun led
af en kronisk Mavesygdom, men da hun
gik ud for at begaa Selvmordet, var
hun dog tilsyneladende i godt Humør.
Hun var meget religiøs og havde aldrig
givet Anledning til Frygt, da hun dag-
lig konsulterede Overlæge Weiss, som ikke
til Familien lod sig forlyde med, at
der var Grund til Ængstelse. Da
Liget fandtes, kastede Faderen, en gam-
mel Mand, sig hulkende over Datteren,
i hvem der endnu var Ild. Skøde paa
en Ejendom, Portemonnæ og Tøj laa
pænt ordnet et Stykke fra Liget, der
fandtes i umiddelbar Nærhed af Mar-
selisborg paa den saakaldte Louisenhøj.
Politiet var underrettet om Afdødes
Forsvinden.


Nordjyllands Arbejderblad (1888-1905), 18/5 1897, side 2:
En Skrækkelig Død!
-
Aarhus, den 17. Maj.
En 40-aarig Kvinde i Aarhus
Overhælder sig med Petroleum
og brænder levende op i Mar-
selisborg Skov. - Syg og
lidende.
I en herværende Borgers Hjem
sad Familjens Medlemmer forleden
Dag og talte sammen om den græsk-
tyrkiske Krig, og man strejfede da
ogsaa ind paa en Omtale af de gru-
opvækkende Scener, som har fundet
Sted i enkelte Byer. En af disse Sce-
ner: Nogle ulykkelige Kretenseres Død
ved Ild, gav navnlig Anledning til
almindelige Udbrud af Harme og In-
dignation.
-
- Det må jo være en skrækkelig
Død, udbrød Familjefaderen, at blive
brændt levende op. Hvilke Bødler
nede i Orienten.
- De stakkels Mennesker, sukkede
en af Døtrene.
---
Lidet anede man, at en af Famil-
jens Medlemmer kort Tid efter selv
skulde vælge Døden ved Ild; thi det
er, hvad der er sket.
Ikke i lange Tider har man hørt
om en i sin Art saa rolig og overlagt og
fortvivlet Handling som den, der i Gaar
rygtedes viden om i Aarhus.
Datteren af en i alle Henseender
agtet Middelstandsborger er fundet
(l) evende brændt i Marselisborg Skov.
Det uhyggelige Drama har føl-
gende Forhistorie:
I Lørdags Efterm. Kl. 3 forlod
den 40aarige Frk. N. sine Forældres
Hjem for - som man antog - at
gaa sin sædvanlige Spadseretur til
Marselisborg. Frøkenen vendte imid-
lertid ikke tilbage til sædvanlig Tid,
og Familjen anede Uraad, skønt Datte-
ren ved sin Bortgang var endog i
forholdsvis godt Humør.
Da Datterens Bortebliven blev af
længere Varighed end formodet, be-
sluttede man at søge efter hende. Det
var jo tænkeligt, at Datteren, der var
svagelig, kunde have faaet et Besvimel-
sestilfælde. Faderen og dennes ene Svi-
gersøn begav sig om Morgenen Kl. 4
paa Vej til Marselisborg. Man ledte
længe forgæves, da Sønnes Opmærk-
somhed pludselig blev henledet paa et
mørkt Punkt inde i Græsset. Faderen,
der ogsaa havde lagt Mærke hertil,
antog det mørke Punkt for at være en
visnet Trærod og mente, at det hvide
Papir, der laa ved Siden af, var -
Madpapir. Sønnens gode Øjne op-
dagede hurtigt, at man her havde Li-
get af den eftersøgte, hvis Krop var
helt forkullet. Kun Hovedet var friskt.
Ud af Munden var der flydt Blod,
vel sagtens en Følge af, at den ulykke-
lige under de forfærdelige Smærter,
hun har maattet lide, har bidt sig i
Tungen.
Man fatter den grænseløse Ræd-
sel, der betog de to Mænd ved Synet
af den saa ilde tilredte Kvinde.
- Mit Barn, mit stakkels Barn,
udbrød den gamle Fader fortvivlet og
kastede sig ned ved Siden af Liget.
Han saa nu, at der endnu var Ild i
Legemet og slukkede den med
Haanden, hvorved han selv blev en Del
forbrændt.
Ved Siden af Liget fandt man en
Trepægleflaske, der endnu indeholdt
nogen Petroleum, og lidt længere til
Siden laa Pigens Kaabe og Kontrak-
ten til hendes og Søsterens Hus.
Saa nænsomt som muligt svøbte
de to Mænd Liget ind i Kaaben og
bar det hjem. At Budskabet om Dat-
terens forfærdelige Endeligt vakte den
udeskriveligste Sorg, siger sig selv, og
man kunde aldeles ikke rime Ulykken
sammen med Pigens tilsyneladende
frejdige Sindsstemning den sidste Dag,
hun gik ud.
Aarsagen til Selvmordet er for-
øvrigt let at fatte. Den 40aarige
Pige led af en kronisk uhelbredelig
Sygdom, der pinte hende Dag og
Nat. Hun var ellers af et godt og
roligt Gemyt, afholdt af alle, der
kendte hende nærmere.
Hun var i økonomisk Henseende
ret vel stillet og stod paa den bedst
mulige Fod med sine nærmeste. At
hun da har valgt Døden frivillig og
paa en saa uhyggelig og smærtefuld
Maade, giver Rum for den Tanke, at
hun ikke har været ved sin Forstands
fulde Brug.
Den Sorg, der ved Begivenheden
er vakt i den gamle Aarhusborgers
Hjem, vil vække almindelig Deltagelse.


Isefjordsposten (1866-1952) den 19/5 1897 side 2:
Stukket Ild paa sig selv.
--
Et uhyggeligt Selvmord i Aarhus.
-
En Skrækkelig Død har en ung Pige
i Aarhus beredt sig selv. I Lørdags
Aftes er hun gaaet ud i Marselisborg
Skov og har her overhældt sine Klæder
med Petroleum, dernæst har hun strøget en
Tændstik og sat Ild til - og i Søndags
Formiddags fandtes hendes stærkt forbrændte
Lig. Begivenheden rygtedes hurtigt og var
Samtaleemnet blandt de mange Skovgjæster.
Motivet til hendes Handlemaade er Kjæreste-
sorg; hun havde været forlovet i en Del
Aar, og Forlovelsen var nylig gaaet over-
styr.
Af hensyn til en Anmodning, der er
rettet til "Aarh. Stiftst." af den Afdødes
Slægtninge, nævner Bladet hverken Navn
eller Enkeltheder ved den triste og uhyggelige
Begivenhed.
--
Om samme Begivenhed telegraferes til
"Pol.":
Et i sin Art enestaaende Selvmord har
haft den største Opsigt og Deltagelse her i
Byen. Datteren af en anset Borger har
Natten mellem Lørdag og Søndag i Mar-
selisborg Skov overhældt sig med Petroleum
og derefter tændt Ild paa sine Klæder.
Lørdag Eftermiddag gik hun sin sædvanlige
Tur, men kom ikke hjem til sædvanlig Tid.
Familien blev ængstelig, efterhaanden som
Tiden gik, saa meget mere som hun var
nervesvækket og et Par Dage i Forvejen
havde sagt, at der var sprunget noget i
hendes hovede.
Da hun ikke vendte hjem i Løbet af
Natten, tog hendes Fader og Broder om
Morgenen ud til Marselisborg Skov for at
søge efter hende. Bedst som de søgte, fæst-
nede deres Opmærksomhed sig ved et mørkt
Punkt i Skovbunden. De antog det for
en Trærod, men da de kom nærmere, op-
dagede de, at det var det forkulled Lig af
den, de søgte. Der var endnu Ild i det,
og under Slukningen heraf blev Faderen
en Del forbrændt.
Den Ulykkelige havde meget omhyggeligt
ved Siden af sig lagt sin Silkekaabe og en
Kontrakt paa en Ejendom, som hun og en
Søster i Fællesskab havde lejet; og i Ligets
umiddelbare Nærhed fandtes en tømt Pe-
troleumsflaske. Den afdøde, som blev 40
Aar gammel, var meget afholdt og økono-
misk særdeles velstillet. For øvrigt led hun
af en uhelbredelig Underlivssygdom.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13-8-2021 med Legacy 7.5 fra Millennia